TIN TỨC BỆNH VIỆN

THAM DỰ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
[ Cập nhật vào ngày (08/12/2022) ]

Thực hiện Công văn số 351-CV/BTGTU ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên giáo thành ủy Ngã Bảy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng

Yến Phương

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016