Phòng Tổ chức- Hành chánh

Trưởng phòng:        CN NGUYỄN VĂN LỘC

Phó trưởng phòng: CN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU
Nhân viên:
-TRẦN THANH TOÀN
- NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN
- CAO ĐỨC VƯỢNG
- NGUYỄN VĂN THÁI
- LÊ THANH LÂM
- TRẦN VIỆT THÀNH
- TRẦN ĐÌNH NAM
- HUỲNH HOÀNG DŨNG
- VÕ VĂN THẾ
- TRƯƠNG THANH NGHỊ
- HUỲNH VĂN TUẤN
- NGUYỄN CHÂU LONG
- HỒ VĂN SƠN 
- PHAN VĂN KHA

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016