Phòng KHNV- Truyền thông và chỉ đạo tuyến

Trưởng phòng: BSCKI NGUYỄN THANH NAM

Phó phòng:      CN NGUYỄN VĂN BÉ
Nhân viên:
- NGUYỄN KIM KHOA
- NGUYỄN KIM THẠNH
- TRƯƠNG KIM KHOA
- TRƯƠNG THANH NHÃ
- TRẦN HOÀNG GIANG
- NGUYỄN THỊ HIỀN NGOAN
- ĐẶNG PHƯƠNG THẢO
- NGUYỄN KHÁNH HÒA 

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016