Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện và Công tác xã hội

Trưởng phòng: DS NGUYỄN ÚT EM
Phó phòng:       YS TRẦN VĂN KIỆT
Nhân viên:
- HỒ THỊ XUYÊN LAN
- NGUYỄN THỊ TUYẾT
- NGUYỄN NHẬT PHƯỢNG 
- TRẦN NGỌC BẢO LONG

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016