Khoa Hồi sức tích cực - chống độc

Trưởng khoa: BSCKI TRẦN THANH VEN
Phó khoa:       BSCKI  NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Nhân viên:
- HUỲNH NGỌC BẢO CHÂU
- NGUYỄN THỊ BÉ BA
- NGUYỄN HOÀI THƯƠNG
- NGUYỄN KIM THÀNH
- NGUYỄN HOÀNG ĐỆ
- NGUYỄN HUỆ TRƯỜNG
- NGUYỄN THANH TRÚC
- NGUYỄN THỊ LIỄU
- NGUYỄN THỊ TÂM
- NGUYỄN DUY ĐỨC
- NGUYỄN HOÀNG TRUNG
- TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN
- MAI THỊ HỒNG THẢO

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016