Khoa Nội tổng hợp

Trưởng khoa: BSCKI NGUYỄN HOÀNG LINH
Nhân viên: 
- HỒ THANH TÂM
- NGUYỄN THỊ KIM BẢY
- ĐẶNG THỊ MAI
- NGUYỄN VĂN PHÓNG
- NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
- NGUYỄN MINH TỚI
- VÕ THÙY LINH
- HOÀNG MINH NHẬT
- NGUYỄN DŨNG LIÊM
- TRƯƠNG THU THẢO
- NGUYỄN HỮU NGỌC

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016