Khoa truyền nhiễm

Trưởng khoa: BS NGUYỄN VĂN BÁ
Phó khoa:       BS HUỲNH VĂN THUẬN
Nhân viên:
- NGUYỄN THỊ MẪN
- NGUYỄN TẤT LINH
- BÙI THỊ MINH NGUYỆT
- NGUYỄN THỊ NGA
- PHAN THỊ ÚT
- VÕ THỊ DIỆU HIỀN
- HUỲNH THANH VŨ

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016