Khoa Ngoại tổng QUÁT

Trưởng khoa: BSCKI VÕ VĂN TIỆP
Phó khoa:       BSCKI ĐỖ MINH LIỀN
Nhân viên:
- DƯƠNG THÀNH TÀI
- PHẠM THANH HUY
- QUÁCH MAI KHANH 
- VÕ VĂN KỶ
- NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
- NGUYỄN THỊ TRANG
- NGUYỄN MINH MẪN
- NGUYỄN THÀNH VINH
- HUỲNH PHÚC THỊNH
- NGUYỄN NGỌC NHẪN
- NGUYỄN THỊ LINH THƯ

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016