Khoa Liên chuyên khoa

Trưởng khoa: BSCKI TRẦN THỊ BÌNH
Nhân viên:
- LÂM KỲ LƯỢNG
- NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
- NGUYỄN THANH NGUYÊN
- BÙI TẤN DIỆP
- ĐINH KIM VÀNG
- NGUYỄN THỊ TUYẾT
- TRẦN THỊ THU THẢO
- TRẦN VĂN ÚT
- KIÊN THỂ NGỌC
- TRƯƠNG HỮU DUYÊN

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016