Khoa xét nghiệm

Trưởng khoa: CN TRẦN THANH SƠN
Nhân viên:
- ĐẶNG NGUYỄN THÚY PHƯỢNG
- NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN
- NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG
- VÕ HỒNG NHÍ
- HUỲNH HOÀNG ÂN
- NGUYỄN TẤN QUAN
- HUỲNH THANH TÚ
- NGUYỄN NGỌC NHI
- CHIÊM THANH HẢI
- NGUYỄN THỊ LUYỆN
- NGUYỄN HOÀNG THI
- NGUYỄN VĂN THẲNG

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016