Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Trưởng khoa: CN NGÔ TRỊNH ANH
Nhân viên: 
- PHẠM THỊ THANH NĂM
- NGÔ MINH NGUYỆT
- TRƯƠNG THỊ HỒNG
- NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
- NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
- PHẠM THÀNH HƯNG
- NGUYỄN THỊ LUYẾN
- LƯƠNG THỊ HUYỀN
- NGUYỄN THỊ THÚY XUYÊN
- NGUYỄN THỊ TRANG ĐÀI
- PHẠM THỊ THÚY LINH
- PHẠM THỊ XUÂN OANH

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016