Khoa kiểm soát dịch, bệnh và phòng chống HIV/AIDS

Trưởng khoa: BS LÊ THU THỦY
Nhân viên:
- NGÔ THỊ THÊ
- NGUYỄN TRUNG CHÁNH
- TRƯƠNG HỒNG MUỘI
- TRẦN VĂN HỒNG
- ĐÀO THANH TÂM
- NGUYỄN THANH BÌNH
- NGUYỄN VĂN TÁM
- NGUYỄN THỊ THU HOÀNG
- TRẦN VIỆT CƯỜNG
- TRẦN MINH ĐÔNG
- PHAN HỮU VINH
- NGUYỄN THỊ DIỄM MI
- NGUYỄN HỮU NGHĨA

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016