QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
[ Cập nhật vào ngày (04/05/2019) ]


BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

a. Tên bệnh viện:Trung tâm Y tế TX Ngã Bảy

b. Địa chỉ:Số 228Đường 30/4 Khu vực 5, P. Lái Hiếu, TX Ngã Bảy, HG

c. Họ và tên Giám đốc bệnh viện:Huỳnh Văn Huân

d. Họ và tên người cung cấp thông tin chính:

e. Điện thoại liên hệ:

g. Địa chỉ Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

h. Số và trích yếu của quyết định đoàn kiểm tra: Quyết định số 3450/QĐ-SYT ngày 27/11/2018 V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế, dân số năm 2018.

i. Nơi ban hành: Sở Y tế Hậu Giang

l. Họ và tên Trưởng đoàn kiểm tra:Trương Văn Khanh.

m. Vị trí công tác: Phó Giám đốc

n. Họ và tên Thư ký đoàn: Trần Thanh Son, Giang Xuân Hòa

o. Địa chỉ Email thư ký đoàn: sonnvysyt2014@gmail.com

k. Số lượng thành viên đoàn: 12

p. Điện thoại liên hệ: 0293.3878959

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

321 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3,57ĐIỂM

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

4

27

47

5

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

0

4,8

32,5

56,6

6,0

100%

                  Ngày 05 tháng12 năm 2018

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN THƯ KÝ ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA  2. TÓM TẮT CÔNG VIỆC KIỂM TRA BỆNH VIỆN

a. Tổ chức đoàn, tiến độ thời gian, khối lượng công việc thực hiện:

- Sở Y tế tổ chức kiểm tra, đánh giá: Tuần thứ nhất tháng 12 năm 2018, sau khi các cơ sở y tế hoàn thành tự đánh giá.

- Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 2.0) ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

-Bảng điểm kiểm tra TTYT tuyến huyện ban hành kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-SYT ngày 17 tháng 5 năm 2018.

- Tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015.

- Hướng dẫn thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp ban hành kèm theo Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bảng kiểm đánh giá các tiêu chí gồm có 2 bảng kiểm áp dụng cho 2 nhóm cơ sở y tế:

b. Số lượng tiêu chí áp dụng, kết quả đánh giá chung, điểm, số lượng tiêu chí theo các mức, tỷ lệ các mức

c. Số lượng tiêu chí không áp dụng; mã và tên tiêu chí; lý do không áp dụng: Không

3. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 (Nhận xét dựa trên kết quả đánh giá các mục A1, A2, A3... B1, B2…)

a. Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT:

Tổng số điểm: 93,7/100 = 93,7%

b. Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT:

 Tổng số điểm: 95,5/100 = 95,5%

c. Kết quả kiểm tra bảng điểm TTYT tuyến huyện ban hành kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-SYT

- Tổng số điểm: 201,45/200 = 100,73%

d.Kết quả kiểm tra bảng điểm Dân số - KHHGĐ theo QĐ 2927/SYT:

- Tổng số điểm: 765,2/715 tỷ lệ: 107,02 % trong đó cộng 52 điểm, điểm trừ 1,8.

4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ

- Tỷ lệ hài lòng chung: 100%

- Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi: 99,5%

- Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại: 100%

KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ

- Tỷ lệ hài lòng chung: 100%

- Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi: 97,7%

- Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại: 100%

KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

- Tỷ lệ hài lòng chung:100%

- Tỷ lệ NV gắn bó làm việc lâu dài: 100%

- Mức độ hài lòng nói chung về Lãnh đạo bệnh viện: 100%

TIÊU CHÍ VỀ SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH theo QĐ 2151/BYT

- Tỷ lệ hài lòng chung:  69,7/70 đạt  99,6%      

5. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

          - Công tác chuẩn bị phục vụ cho đoàn kiểm tra rất tốt.

          - Triển khai các hệ thống bản biểu trong toàn đơn vị.

          - Triển khai báo cáo sự cố y khoa rất tốt, có ban hành các quy trình, quy định mới.

          - Đơn vị có nhiều cải tiến chất lượng, hệ thống các bảng biểu hướng dẫn được bổ sung và tăng cường hơn.

          - Kinh tế y tế được đảm bảo, CBVC có thu nhập tăng thêm.

          - Triển khai các kỹ thuật mới như: thận nhân tạo, xét nghiệm….

          - Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế đạt rất cao.

6. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

* Tiêu chí chất lượng

- Cần xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cụ thể, những kế hoạch nhỏ trong kế hoạch lớn VD: kế hoạch điều chỉnh tăng thêm bàn khám…

        - Tỷ lệ người bệnh được chuyển viện tăng, nên cần có giải pháp làm giảm tỷ lệ chuyển viện ở mức thấp nhất có thể.

        - Cần trú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn về công tác QLCL cho hệ thống quản lý chất lượng.

7. ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN

(Đoàn cho ý kiến với bệnh viện cần ưu tiên cải tiến hoạt động nào trước, không quá tốn kém, không cần nhiều nguồn lực, không tốn nhiều thời gian… và đạt kết quả ngay).

         - Cần triển khai các kỹ thuật mới nhiều hơn.

- Cố gắn tự chủ về tài chính, xây dựng các đề án xã hội hóa trang thiết bị y tế để đáp ứng được công tác KCB và nhu cầu của người dân.

         - Cần đưa ra các giải pháp để hạn chế tỷ lệ chuyển viện.

         - Cần duy trì tốt tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế cho những năm tiếp theo.

         - Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cần bổ sung thêm phần kinh phí để thực hiện hiệu quả hơn.

8. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BỆNH VIỆN VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Giải trình, đồng tình, phản đối với các nhận xét, đánh giá).

Bác sĩ Huỳnh Văn Huân, thay mặt đơn vị tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và cố gắn phát huy hơn nữa trong công tác cải tiến chất lượng.

Ngày 05 tháng12 năm 2018

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN THƯ KÝ ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

PHÒNG QLCL

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016