QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ I /2019
[ Cập nhật vào ngày (18/11/2019) ]


             SỞ Y TẾ HẬU GIANG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


BÁO CÁO

TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ I /2019

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

a.Tên bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

b. Địa chỉ: 228, Đường 30/4, Khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu giang

c. Tuyến: Tỉnh

d. Hạng: II

e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BS.CKII HUỲNH VĂN HUÂN

f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: DS.CKI NGUYỄN ÚT EM

g. Điện thoại liên hệ: 07113866961

h. Địa chỉ Email: benhvienngabay.haugiang@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

323 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.59 ĐIỂM

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số

tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

00

04

26

47

06

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

00

4,8

31,3

56,7

7,2

100%

                                                                                                

    Ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

DS.CKI NGUYỄN ÚT EM

BS.CKII NGUYỄN THANH TÂN


III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN

Phòng QLCL kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện quí I/2019.

1. Tiến độ thời gian: 02 ngày

2. Khối lượng công việc thực hiện: 83 tiêu chí

3. Số lượng tiêu chí áp dụng: 83

4. Kết quả đánh giá chung: Chất lượng Khá

5. Điểm đạt: 323 điểm

6. Số lượng tiêu chí theo các mức:

- Mức 1: 00

- Mức 2: 04 Tiêu chí , tỷ lệ 4,8%

- Mức 3: 26 Tiêu chí, tỷ lệ 31,3 %

- Mức 4: 47 Tiêu chí, tỷ lệ 56,7%

- Mức 5: 06 Tiêu chí, tỷ lệ 7,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SỞ Y TẾ HẬU GIANG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


BÁO CÁO

TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

a.Tên bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

b. Địa chỉ: 228, Đường 30/4, Khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu giang

c. Tuyến: Tỉnh

d. Hạng: II

e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BS.CKII HUỲNH VĂN HUÂN

f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: DS.CKI NGUYỄN ÚT EM

g. Điện thoại liên hệ: 07113866961

h. Địa chỉ Email: benhvienngabay.haugiang@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

330

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.67

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số

tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

00

03

22

51

07

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

00

3.61

26,50

61,44

8,43

100%

                                                                                                

    Ngày 02 tháng 7 năm 2019

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

DS.CKI NGUYỄN ÚT EM

BS.CKII NGUYỄN THANH TÂN


III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN

Hội đồng QLCL kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019.

1. Tiến độ thời gian: 02 ngày

2. Khối lượng công việc thực hiện: 83 tiêu chí

3. Số lượng tiêu chí áp dụng: 83

4. Kết quả đánh giá chung: Chất lượng Khá

5. Điểm đạt: 330 điểm.

6. Số lượng tiêu chí theo các mức:

- Mức 1: 00

- Mức 2: 03 Tiêu chí , tỷ lệ 3,61%

- Mức 3: 22 Tiêu chí, tỷ lệ 26,5 %

- Mức 4: 51 Tiêu chí, tỷ lệ 61,44%

- Mức 5: 07 Tiêu chí, tỷ lệ 8,43%

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SỞ Y TẾ HẬU GIANG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


BÁO CÁO

TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

a.Tên bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

b. Địa chỉ: 228, Đường 30/4, Khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu giang

c. Tuyến: Tỉnh

d. Hạng: II

e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BS.CKII HUỲNH VĂN HUÂN

f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: DS.CKI NGUYỄN ÚT EM

g. Điện thoại liên hệ: 07113866961

h. Địa chỉ Email: benhvienngabay.haugiang@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

333 điểm

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3,7 điểm

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số

tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

00

03

21

51

08

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

00

3.61

25,30

61,45

9,63

100%

                                                                                                

    Ngày 08 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN

 

 

DS.CKI Nguyễn Út Em

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

BS.CKII Nguyễn Thanh Tân

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN

Hội đồng QLCL kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019.

1. Tiến độ thời gian: 02 ngày

2. Khối lượng công việc thực hiện: 83 tiêu chí

3. Số lượng tiêu chí áp dụng: 83

4. Kết quả đánh giá chung: Chất lượng Khá

5. Điểm đạt:  điểm.

6. Số lượng tiêu chí theo các mức:

- Mức 1: 00

- Mức 2: 03 Tiêu chí , tỷ lệ 3,61%

- Mức 3: 21 Tiêu chí, tỷ lệ 25,30%

- Mức 4: 51 Tiêu chí, tỷ lệ 61,44%

- Mức 5: 08 Tiêu chí, tỷ lệ 9,64%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SỞ Y TẾ HẬU GIANG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


BÁO CÁO

TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

 

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

a.Tên bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

b. Địa chỉ: 228, Đường 30/4, Khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu giang

c. Tuyến: Tỉnh

d. Hạng: II

e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BS.CKII HUỲNH VĂN HUÂN

f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: DS.CKI NGUYỄN ÚT EM

g. Điện thoại liên hệ: 07113866961

h. Địa chỉ Email: benhvienngabay.haugiang@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

339 điểm

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3,77 điểm

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số

tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

00

02

19

53

09

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

00

2,40

22,90

63,85

10,85

100%

                                                                                                

    Ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN

 

 

DS.CKI Nguyễn Út Em

CHỦ TỊCH

BS.CKII Huỳnh Văn Huân

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN

Hội đồng QLCL kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019.

1. Tiến độ thời gian: 04 ngày

2. Khối lượng công việc thực hiện: 83 tiêu chí

3. Số lượng tiêu chí áp dụng: 83

4. Kết quả đánh giá chung: Chất lượng Khá

5. Điểm đạt: 340 điểm.

6. Số lượng tiêu chí theo các mức:

- Mức 1: 00

- Mức 2: 02 Tiêu chí , tỷ lệ 2,40%

- Mức 3: 19 Tiêu chí, tỷ lệ 22,90%

- Mức 4: 53 Tiêu chí, tỷ lệ 63.85%

- Mức 5: 09 Tiêu chí, tỷ lệ 10,85%

- Mức 5: 09 Tiêu chí, tỷ lệ 10,85%

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
Tập tin đính kèm

PHÒNG QLCL Theo TTYT Ngã Bảy

  In bài viếtthông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016