BẢNG GIÁ THUỐC

Tìm
TTTên thuốcGiá lần 1
1 Zinc 315
2 Zinbebe 23.999
3 Zentofen 2.690
4 Zadirex H 750
5 Xylocaine Jelly Oin 2% 30g 10`s 55.600
6 Vitamin PP 158
7 Vitamin E 400IU 500
8 Vitamin B12 1mg/ml 504
9 Vitamin A & D 182
10 Vintrypsine 4.725
11 Vintanil 12.180
12 Vinsolon 125 39.900
13 Vinprazol 36.750
14 Vinphyton 2.050
15 Vinphacetam 1.470
16 Vinopa 3.024
17 Vincomid 1.428
18 Vimotram 43.500
19 Viên mũi - xoang RHINASSIN - OPC 1.260
20 Viên đại tràng INBERCO 1.260
21 Viegan-B 882
22 Vicoxib 200 396
23 VG-5 968
24 Verarem 40 2.450
25 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml 6x5`s 8.513
26 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml 6x5`s 4.575
27 Vancomycin 500 A.T 27.300
28 Valacin 1000 103.500
29 VACOMUC 100 402
30 UTRUPIN 800 273
1 - 30 trong tổng số 238Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5   >>>

thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi

Nobel Y Khoa 2016