Khoa Khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất

Trưởng khoa: BS LÊ VĂN TRANH
Nhân viên:
- NGUYỄN THỊ THI
- NGUYỄN NGỌC RẢNH
- PHẠM MINH THIỆN  

thông báo


Tìm kiếm

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Nobel Y Khoa 2016